Stichting Hondenschool Vught gevestigd te Vught aan de Kraaiengatweg 8 is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch onder nummer 41083203.

Artikel 1: Begrippen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder

1.1  Stichting Hondenschool Vught: boven genoemde stichting die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen cursussen en activiteiten aanbiedt (verder te noemen HSV).
1.2  Gedragsbegeleider: de gedragskundige, gespecialiseerd in advisering en begeleiding betreffende ongewenst gedrag van honden.
1.3  Cursist: de hondeneigenaar die HSV wenst in te schakelen betreffende de opvoeding en training zijn/haar hond.
1.4  Cliënt: de hondeneigenaar die Gedragsbegeleider wenst in te schakelen betreffende ongewenst gedrag zijn/haar hond(en) en daartoe opdracht geeft.
1.5  Overeenkomst/Opdracht: de overeenkomst waarbij HSV zich tegen haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus, consult of activiteit.
1.6  Contractperiode: de overeengekomen duur van de Overeenkomst/Opdracht in de vorm van één of meer cursussen, consulten en/of activiteiten.

Artikel 2: Aangaan van de overeenkomst

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overeenkomsten die cursist/cliënt aangaan met HSV/Gedragsbegeleider.
2.2 Overeenkomst/Opdracht kan aangegaan worden door te reageren op het aanbod van HSV/Gedragsbegeleider middels mondeling of schriftelijke afspraken. Mondelinge afspraak is bindend wanneer cursist/cliënt ook naam, adres en telefoonnummer van zichzelf evenals naam leeftijd en geslacht van de hond opgeeft.
2.3 Na aanmelding is cursist verplicht het verschuldigde cursusgeld per bank te voldoen vóór de eerste lesdag.
2.4 Na aanmelding via de website https://www.hondenschoolvught.nl is een directe betaling vereist en heeft cursist 14 dagen het recht de overeenkomst te herroepen.
2.5 Wanneer cursist kiest voor een cursus waarvan de eerste cursusdag aanvangt binnen 14 dagen ziet cursist bij aanvang van de cursus af van zijn herroepingsrecht.
2.6 In geval van niet tijdig betaling behoudt HSV zich het recht om cursist niet deel te laten nemen aan de cursus.

Artikel 3: In aanmerking komen voor de cursus

3.1 HSV bepaalt wanneer en of een cursist in aanmerking komt voor een bepaalde cursus of cursusdag uit het aanbod van HSV.
3.2 Indien een cursist jonger is dan 16 jaar behoud HSV het recht om te bepalen of cursist geschikt is voor betreffende cursus.
3.3 Indien een cursist jonger is dan 16 jaar dient deze te allen tijde begeleid te worden door ouder of voogd.
3.4 HSV bepaalt dat een hond niet deel mag nemen aan een cursus wanneer er gegronde reden is dat de hond een risico vormt voor de gezondheid van de andere deelnemers.
3.5 Cursisten dienen voor hun honden alléén gebruik te maken van platte halsbanden met gesp- of kliksluiting. Slipkettingen, prikbanden, half checks, halti’s en dergelijke zijn niet toegestaan op het terrein van HSV. Tevens zijn flexilijnen/uitrollijnen niet toegestaan tijdens de trainingen.
3.7 De hond komt pas in aanmerking voor de cursus wanneer de hond is ingeënt volgens de reguliere inentingen.
3.8 Voorafgaande de cursus, tijdens de theorieavond, dient de cursist het hondenpaspoort bij zich te hebben ter controle.
3.9 Door de cursist meegebrachte bezoekers zijn welkom op de door HSV aangewezen plek.
3.10 Voor de puppy socialisatie cursus dient de pup minimaal 8 weken oud te zijn. Voor de Vervolg puppy cursus dient de pup minimaal 12 weken oud te zijn.

Artikel 4: Annulering van lessen

4.1 HSV bepaalt of er lessen afgelast worden. Lessen die door HSV zijn afgelast worden automatisch verschoven.
4.2 Cursist dient via de website een afmeldingsformulier te versturen wanneer hij/zij niet in staat is bij de les aanwezig te zijn.
4.3 Door de cursist afgelaste lessen komen te vervallen. Inhalen van lessen kan alleen bij uitzondering en in goed overleg met de HSV. Er zal in geen geval restitutie van gemiste lessen plaatsvinden.
4.4 Indien de cursist 3 maal achter elkaar en zonder afmelding de lessen niet bijwoont, is het niet mogelijk om de achterstand in te halen.

Artikel 5: Huisregels

5.1 Cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn.
5.2 Alle honden dienen op het terrein aangelijnd te zijn.
5.3 Kleding dient afgestemd te zijn op de hondentraining. Stevige schoenen met profiel en geen loshangende delen aan de kleding.
5.4 Cursist ruimt de ontlasting van zijn/haar hond altijd op.
5.5 De hond kan niet deelnemen aan de les in de volgende gevallen; loopsheid en bij het vermoeden of vaststelling van een (besmettelijke) ziekte. Het is dan wel raadzaam om zonder hond de les te volgen, zodat er thuis op een juiste manier geoefend kan worden. Behalve als het om een besmettelijke ziekte gaat wat door mensen overgebracht kan worden.
5.6 Tijdens de lessen is niet meer dan 2 geleiders per hond toegestaan.

Artikel 6: Aansprakelijkheid HSV

6.1 HSV is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, tengevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende zaken.
6.2 Alle aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de door de dierenarts in rekening gebrachte kosten tot maximaal € 300,00 of tot de vergoeding van ten hoogste eenmaal het cursusgeld.
6.3 Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van HSV op internet of andere publicaties binden HSV niet.
6.4 De Gedragsbegeleider/HSV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van de door de cliënt/cursist gewenste resultaten.

Artikel 7: Aansprakelijkheid cursist/cliënt

7.1 HSV adviseert een goede WA-verzekering af te sluiten. Bij een aantal verzekeringsmaatschappijen valt maar 1 huisdier onder de standaard WA-verzekering. Vraag dit na bij uw verzekering tussen persoon.
7.2 De cursist/cliënt is aansprakelijk voor alle schade welke door cursist/cliënt, door de cursist/cliënt meegebrachte bezoekers of door de cursist/cliënt meegebrachte hond(en) aan personen of goederen worden toegebracht. Dit geldt ook voor alle schade aan materialen aan de organisatie, haar medewerkers en de locatie dan wel activiteit.
7.3 De cursist, inclusief hond(en) die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door HSV van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.

Artikel 8: Copyright

8.1 Alle door HSV verstrekte schriftelijke materialen vallen onder het copyright van HSV. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HSV worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 9: Geschillen

9.1 Op overeenkomsten gesloten met HSV is Nederlands recht van toepassing.